Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Śląski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej festiwalenauki.us.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-10.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-10.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Centrum Obsługi Studentówdostepnosc@us.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 359 1998. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Cieszyn, Bielska 62

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne dla tylko dla osób pełnosprawnych. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się z tyłu budynku od strony parkingu. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się pochylnia z kostki brukowej z poręczami . Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla wszystkich posiada windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach bez poddasza.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Paderewskiego i Niemcewicza.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Cieszyn, Niemcewicza 6

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się pochylnia z kostki brukowej z poręczami . Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla wszystkich posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach .

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Niemcewicza.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Cieszyn, Paderewskiego 3 (aula)

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się od budynku Instytutu Sztuki przy ul. Niemcewicza 6. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się pochylnia z kostki brukowej z poręczami . Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.Dostępność korytarzy, schodów i wind

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Niemcewicza.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Cieszyn, Paderewskiego 9

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się od budynku Instytutu Sztuki przy ul. Niemcewicza 6.. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się pochylnia z kostki brukowej z poręczami . Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla wszystkich posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach . Brak możliwości wejścia do niecki basenowej dla osób z dysfunkcją ruchu (na wózku inwalidzkim)

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Niemcewicza.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Cieszyn, Paderewskiego 13

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się na parterze od strony parkingu. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Brak windy. Brak wejścia dla niepełnosprawnych na piętro.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Paderewskiego .

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Katowice, Bankowa 9

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Jest dostępne wejście z poziomu -1, którym mogą dostać się do obiektu osoby z niepełnosprawnością ruchową.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Winda jest ogólnodostępna na każdym piętrze obiektu. W korytarzach mogą swobodnie przemieszczać się osoby z niepełnosprawnością ruchową. Jest zapewniony dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich piętrach.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych z systemem przywoływaczy dźwiękowych na piętrach 1, 2 i 3. Strefa Aktywności Studentów zaprojektowana z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Są dostępne dwa miejsca parkingowe na parkingu przypisanym do budynku. Na parking wjeżdża się od ulicy Bankowej. Jest po drodze szlaban otwierany za pomocą pilota lub z portierni. Nie ma opłat za parkowanie.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Katowice, Bankowa 11

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność wejścia do budynku: Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Bankowej 11, które wyposażone jest w cztery niezależne skrzydła drzwiowe. Wejście to usytuowane jest od strony zachodniej. Przy głównym wejściu w celu pokonania różnic poziomów zainstalowano platformy dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu usytuowana jest portiernia, która jednocześnie jest punktem informacyjnym. Przechodzenie przez obszary kontroli: W budynku zainstalowano kontrolę dostępu dla drzwi ewakuacyjnych. Drzwi otwierane są przez karty magnetyczne tylko przez upoważnionych pracowników. Pozostali użytkownicy mogą otworzyć drzwi od strony wewnętrznej tylko w przypadku awaryjnym (pożar, wybuch, ewakuacja itp.) za pomocą zainstalowanych przy skrzydłach drzwiowych przycisków, które należy zbić aby uzyskać dostęp. Kontrola dostępu zainstalowana jest również przy windzie zewnętrznej, której drzwi kabinowe prowadzą bezpośrednio do budynku (korytarz przyziemie). Dostęp do drzwi kabinowych posiadają tylko upoważnione osoby. Petenci mogą w godzinach od 7:00 do 19:00 w celu uzyskania dostępu skorzystać z wejścia przywołując pomoc za pomocą przycisku umieszczonego przy windzie lub dzwoniąc pod numer 32 359-1108. Pracownicy, studenci z niepełnosprawnością ruchową otrzymują kartę, która wydawana jest na czas określony w dziekanacie pokój 7 świadczącym wsparcie studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami tel. 32 359-1807 lub u Administratora obiektu P 410A Bankowa 14 tel. 32 359-1179 lub 502-622-899.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Dostępność korytarzy:
Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. Ich szerokość jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Nie występują w części komunikacyjnej różnice poziomów. Przy salach sympozjalnych oraz w strefie głównego wejścia gdzie występują schody zainstalowano platformy dla osób niepełnosprawnych. Przyziemie: do korytarza z którego dostęp jest do sali wykładowej , pokoi wykładowców, szatni, bufetu można dostać się bezpośrednio z poziomu przyziemia korzystając z windy zewnętrznej od strony CINiBA (strona wschodnia budynku). Zalecane jest korzystanie z windy zewnętrznej w celu dostania się na tą kondygnację. Istnieje również możliwość dostania się do pomieszczeń umiejscowionych w przyziemiu z poziomu wejścia głównego, jednakże z powodu konieczności skorzystania w tej sytuacji z kilu platform i windy sposób ten nie jest zalecany. Parter: można dostać się z głównego wejścia do budynku korzystając z platform dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość dostania się do strefy obsługi studenta wykorzystując z windy zewnętrzną od strony CINiBA. I,II,III piętro: można dostać się z głównego wejścia do budynku korzystając z platform dla osób niepełnosprawnych oraz wewnętrznej windy osobowej (obecnie w remoncie). Można skorzystać również z windy zewnętrznej. IV piętro: można dostać się z głównego wejścia do budynku korzystając z platform dla osób niepełnosprawnych oraz wewnętrznej windy osobowej (obecnie w remoncie). Na korytarzu na czwartej kondygnacji w celu dostania się na salę sympozjalną III należy kierować się do prawego wejścia i skorzystać z platformy dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność do schodów:
Budynek posiada cztery niezależne klatki schodowe. W celu wyjścia z budynku należy kierować się klatkami wewnętrznymi prowadzącymi do głównego wejścia. Klatki zewnętrzne prowadzą do wyjść ewakuacyjnych oraz umożliwiają przemieszczanie się między kondygnacjami. W celu dostania się do sali sympozjalnej III na czwartej kondygnacji należy kierować się wewnętrzną klatką schodową w segmencie „A”. Schody wyposażone są w poręcze i balustrady.
Dostępność do wind:
Budynek posiada dwie windy osobowe (wewnętrzną i zewnętrzną) oraz 6 platform dla osób niepełnosprawnych. -winda osobowa wewnętrzna ogólnodostępna: dostęp od głównego wejścia do budynku. Obsługuje parter, I, II, III, IV piętro (obecnie w remoncie). -winda osobowa zewnętrzna: dostęp od strony wschodniej budynku (CINiBA). Przywoływana za pomocą karty magnetycznej, którą można otrzymać w dziekanacie pokój 7 świadczącym wsparcie studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami tel. 32 359-1807 lub u Administratora obiektu P 410A Bankowa 14 tel. 32 359-1179 lub 502-622-899. -platforma zewnętrzna od strony prawego wejścia głównego obsługiwana jest przez pracowników ochrony. Przywołanie pomocy odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie windy (poziom „0”). lub telefonicznie pod numer 32 359-1108. -platformy wewnętrzne na II,III,IV kondygnacji obsługiwane są przez pracowników ochrony.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Windy, platformy dla osób niepełnosprawnych. Na I,II,III kondygnacji znajdują się telefony dla osób niepełnosprawnych umożliwiające kontakt z ochroną w przypadku konieczności wezwania pomocy. W budynku znajdują się wydzielone sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. W sanitariatach zainstalowane są urządzenia przywołujące pomoc.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Od strony wschodniej budynku znajdują się dwa wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking odbywa się po uprzednim powiadomieniu ochrony nr. telefonu 32 359-1108. Istnieje również możliwość otrzymania pilota obsługującego szlaban w dziekanacie pokój 7 świadczącym wsparcie studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami tel. 32 359-1807 lub u Administratora obiektu P 410A Bankowa 14 tel. 32 359-1179 lub 502-622-899. W pobliżu budynku (wjazd od ulicy Uniwersyteckiej) znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Katowice, Bankowa 11b

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku już na etapie projektu zostało zaprojektowane pod kątem osób niepełnosprawnych. Bez barier, schodów itp. Powierzchnia płaska – wypuzlowana. W okresie zimowym główne wejście ( wypuzlowany obszar ok.30 m² ) podpięte jest pod system centralnego ogrzewania dzięki czemu nie występuje problem z oblodzoną nawierzchnią. Budynek jest ogólnostępny, kontrola dotyczy wyłącznie osób podejrzanych oraz sytuacji zgłaszanych ochronie przez biuro monitorowania systemu-monitoring oraz osób przebywających w budynku.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek wyposażony jest w dwie windy do których osoby niepełnosprawne mają bezproblemowy dostęp z poziomu wszystkich pięter oraz garażu do którego wjeżdżają na podstawie specjalnych kart dostępu. Istnieje również możliwość skorzystania z tzw. Windy przeszklonej , znajdującej się w głównym holu budynku ,która z obsługuje dwa piętra ( p2 – m.in. dziekanat studiów stacjonarnych, p1 m.in. dziekanaty studiów niestacjonarnych ). Do wszystkich korytarzy można się dostać przy wykorzystaniu wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Garaż podziemny jest dostępny dla wszystkich studentów niepełnosprawnych . Na każdym piętrze są wyznaczone toalety, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Parking jest ogólnodostępny. Miejsc parkingowych ok.150 .wjazd na parking od strony ul. Bankowej/Uniwersyteckiej. Dostęp na podstawie kart abonamentowych dla studentów i pracowników oraz wg cennika dla pozostałych. Parking przypisany do budynku, umowa najmu. Tzw. Koperty są wyznaczone w widocznym miejscu i pomalowane niebieską farbą z białym x i dodatkowymi tabliczkami informacyjnymi. Ilość kopert : 3 Dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności gwarantujemy możliwość skorzystania z parkingu podziemnego, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Katowice, Bankowa 12

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Przy wejściu do budynku znajduję się podjazd dla osób niepełnosprawnych wyposażony w poręcze. Schody do budynku szerokie z poręczami. Drzwi wejściowe szerokie – dostosowane do osób niepełnosprawnych.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. W budynku znajduje się winda przystosowana do osób niepełnosprawnych. Schody wyposażone w poręcze. Ciągi komunikacyjne szerokie. Drzwi na korytarzach dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych – szerokie wejście, barierki przy toalecie, kran dostosowany do osób niepełnosprawnych, system alarmujący o potrzebie pomocy.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy głównej drodze dojazdowej do budynku. Miejsca te nie są przypisane do budynku są ogólnodostępne.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Katowice, Bankowa 14

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Są dwa wejścia do budynku z podjazdami dla osób niepełnosprawnych.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Dostępne są korytarze parteru i pierwszego piętra we wszystkich pawilonach i korytarze na drugim i trzecim piętrze w pawilonie B przy pomocy windy znajdującej się przy pawilonie B.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Parking ogólnodostępny płatny ze szlabanami, zlokalizowany między budynkami Bankowa 12, Uniwersytecka 4 i Bankowa 14. Wjazd na parking od strony ul. Bankowej, wyjazd na ul. Uniwersytecką.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Katowice, Grażyńskiego 53

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście dla osób z niepełnosprawnością jest usytuowane przy wejściu głównym do budynku a prowadzi do niego chodnik z kostki betonowej oraz pochylnia z płytek antypoślizgowych. Dostępna przestrzeń manewrowa przed wejściem 130 x 150 cm, szerokość automatycznie rozsuwanych drzwi wejściowych 110 cm otwieranych przyciskiem przy drzwiowym. Wejście do budynku przez osoby niepełnosprawne nie wymaga pomocy osób trzecich.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Minimalna szerokość korytarza 120 cm, klatki schodowe minimalna szerokość 100 cm, maksymalna wysokość stopni 17 cm wyposażone w poręcze. Platforma do komunikacji osób niepełnosprawnych o wymiarach 69 x 125 cm o udźwigu 225 kg. Dwie windy z odpowiednią przestrzenią manewrową przed drzwiami windy, kabiny wyposażone w poręcze, o wymiarach kabin 132 x 100 cm oraz 112 x 77 cm oraz automatycznie otwieranymi drzwiami.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Dwa bezpłatne miejsca parkingowe usytuowane na parkingu dostępnym wyłącznie dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Miejsca mają odpowiednie wymiary wymagane przepisami i mają wymalowaną nawierzchnię na kolor niebieski oraz posiadają oznakowanie pionowe.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Katowice, Jagiellońska 28

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście dla osób z niepełnosprawnością jest usytuowane przy wejściu głównym do budynku a prowadzi do niego chodnik z kostki betonowej oraz pochylnia z płytek antypoślizgowych. Dostępna przestrzeń manewrowa przed wejściem 130 x 150 cm, szerokość automatycznie rozsuwanych drzwi wejściowych 110 cm otwieranych przyciskiem przy drzwiowym. Wejście do budynku przez osoby niepełnosprawne nie wymaga pomocy osób trzecich.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Winda jest ogólnodostępna na każdym piętrze obiektu. W korytarzach mogą swobodnie przemieszczać się osoby z niepełnosprawnością ruchową. Jest zapewniony dostęp do większości pomieszczeń na parterze, piętrach 1, 2 i 3.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toaleta dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Strefa Aktywności Studentów zaprojektowana z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Wyznaczono trzy miejsca postojowe na dziedzińcu wewnętrznym budynku. Na dziedziniec wewnętrzny wjeżdża się od ulicy Jagiellońskiej. Po drodze szlaban otwierany za pomocą pilota dostępnego w administracji wydziałowej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Katowice, Jordana 18

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
TakDostępność korytarzy, schodów i wind
Tak

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
wjazd do budynku dostępny dla wózków
brak progów
drzwi minimum 90 cm
windy
szerokie korytarze
toalety dla osób niepełnosprawnych
bar dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne
tabliczki informujące o pierwszeństwie

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
nie

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Katowice, Pawła 3

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Szerokie drzwi wejściowe, bez wysokiego progu, bez schodów, szeroki „wiatrołap”,swobodne dojście do portierni oraz wind.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Korytarze szerokie, widne
Windy z dużą kabiną, rozsuwane drzwi, dojazd na wszystkie kondygnacje
Schody szerokie, nie strome, poręcze po obu stronach

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Na wszystkich poziomach obiektu znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Parking podziemny z 3 miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Parking przypisany do obiektu, wjazd od ulicy Św. Pawła ,brak szlabanów, bez opłat, przy wjeździe, na ścianie po lewej stronie znajduje się panel /domofon/do kontaktu z portiernią obiektu. Na parkingu znajdują się 33 miejsca parkingowe, swobodne dojście do wind. Przed wejściem głównym znajdują się dwa miejsca parkingowe typu ”koperty” przeznaczone dla osób przebywających na Wydziale.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Katowice, Sejmu Śląskiego 1

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jest realizowane poprzez odrębne drzwi zlokalizowane na ścianie frontowej obiektu. Drzwi są objęte systemem kontroli dostępu i monitoringiem wizyjnym oraz otwierane automatycznie przez pracownika ochrony po sygnale pochodzącym z przycisku zewnętrznego. Drzwi może też uruchomić sama osoba niepełnosprawna, jeśli jest wyposażona w kartę dostępu lub pilot. Poprzez to wejście można dostać się z poziomu parkingu na poziom sutereny w budynku przy użyciu pochylni o niewielkim normatywnym kącie nachylenia.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Korytarze, klatki schodowe oraz windy są dostępne dla wszystkich użytkowników. Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu do komunikacji pionowej udostępniona jest winda o odpowiednich wymiarach kabiny, zatrzymująca się na wszystkich kondygnacjach budynku, w których prowadzona jest działalność naukowa, dydaktyczna i usługowa. Osoby na wózkach po wjechaniu do budynku na poziom sutereny, przeznaczonym do tego celu wejściem mogą przemieszczać się ww. windą na każdy poziom od -1 do 5, gdzie korytarzem mogą dostać się do każdego pomieszczenia. Różnice poziomów na parterze i 5 piętrze osoby na wózkach pokonują przy pomocy platform dla wózków i pochylni.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Na kondygnacji parteru i 5 piętra są zlokalizowane dwie platformy dla osób poruszających się na wózkach, które umożliwiają samodzielne pokonywanie różnic poziomów korytarzy (3 stopnie schodowe). Platformy może obsługiwać sam niepełnosprawny, jak również pracownik obsługi, którego można wezwać poprzez interkom. W obiekcie funkcjonuje 8 toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji po jednej ( 2 szt. na parterze), wyposażonych dodatkowo w system przyzywowy w przypadku potrzeby skorzystania z pomocy. W budynku funkcjonują dwie windy osobowe, w których zewnętrzne i wewnętrzne panele sterowania wyposażone są w informacje dotykowe dla osób niewidomych wykonane alfabetem Braille’a.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Do budynku przylega od strony frontowej (pl. Sejmu Śl.) parking dedykowany dla pracowników wydziału z kontrolą dostępu w postaci łamanych słupków na każdym z 19 stanowisk. Klucze do poszczególnych stanowisk parkingowych dostępne są w portierni budynku. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest jedno wyznaczone stanowisko parkingowe tzw. koperta, dedykowane dla pojazdów osób z dysfunkcją ruchu. Na stanowisko to zapewniony jest swobodny wjazd drogą jednokierunkową od strony ul. Jagiellońskiej. Po przeciwnej stronie jednokierunkowej drogi biegnącej wzdłuż budynku jest zlokalizowany ogólnodostępny wielostanowiskowy parking miejski.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Katowice, Szkolna 9

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Brak dostępności.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Brak dostępności.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Jest dostępność 2 kopert, dojazd od strony ul. Szkolnej. Jest szlaban, bez opłaty, parking przypisany do budynku.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Sosnowiec, Będzińska 39

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych zgodny z przepisami, odpowiednią przestrzeń manewrową zadaszoną, w wiatrołapie zainstalowane są podwójne automatyczne drzwi przesuwne bez progów. Zaraz za wejściem głównym znajduje się portiernia.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Korytarze na każdej kondygnacji są odpowiednio szerokie od 2.40cm. do 3.70cm. w najszerszym miejscu co umożliwia poruszanie się bez przeszkód osobie zarówno na wózku czy o kulach. Schody na klatce są zgodne z wymogami. Winda jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych wyposażona w czujniki zatrzymujące zamykanie drzwi, szerokość kabiny 110cm długość 210cm. W kabinie znajduje się poręcz oraz lustro. Panel sterowania w jest w języku Braille’a oraz podświetlony. Sygnał alarmowy w windzie jest tylko dźwiękowy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z systemem alarmowym (przywoławczym dźwiękowo-świetlnym) na wypadek zasłabnięcia oraz pomieszczenie regeneracyjne dla osoby niepełnosprawnej wyposażone w łóżko , specjalny stolik oraz stanowisko komputerowe.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przypisane do budynku bez szlabanów i opłat. Pełnowymiarowe oznaczone znakiem poziomym oraz pionowym. Na parking jest wjazd od prawej strony od drogi głównej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Sosnowiec, Będzińska 60

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Na Wydziale mamy dwa wejścia do obiektów – jedno do budynku dydaktycznego, drugie do budynku auli. Oba wejścia są wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwane- uruchamiane za pomocą czujnika ruchu. Przy każdym z wejść znajduje się posterunek ochrony. Bezpośrednio przy wejściach znajdują się rampy z pochylniami dla osób niepełnosprawnych. Podjazdy wyposażone są w spoczniki oraz barierki ochronne .Nawierzchnie podjazdów utwardzone, brak progów utrudniających wjazd.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Na Wydziale znajdują się ogólnodostępne schody oraz korytarze o szerokości powyżej 140 cm. W obiekcie znajdują się 3 windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z automatycznym otwieraniem drzwi .Podjazdy do wind z holi korytarzowych przekraczają 10 m2 . Istnieje możliwość komunikowania się z posterunkiem ochrony.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
W ubikacjach dla niepełnosprawnych zamontowane są systemy przywoławcze ,,KALER” połączone z posterunkami ochrony.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Na terenie zewnętrznym Wydziału znajdują się 2 miejsca parkingowe ogólnodostępne (bezpłatne) dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska są oznakowane znakami poziomymi oraz pionowymi. Dojazd do wymienionych miejsc od ulicy Będzińskiej oraz od ulicy Lwowskiej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Sosnowiec, Grota Roweckiego 5

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku na poziom przyziemia z parkingu górnego – platforma ukośna przy biegu schodów wyposażona w barierkę ochronną, obsługiwana przez osobę niepełnosprawną. Wejście do księgarni oraz do dziekanatu z parkingu górnego – pochylnia z poręczami Wejście do budynku na poziom przyziemia z parkingu dolnego – wejście do budynku bez krawężników. Drzwi otwierane do wewnątrz o szerokości 90 cm z klamką na poziomie ręki osoby znajdującej się na wózku. Wszystkie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych oznaczone graficznymi tabliczkami kierunkowymi.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Ciągi komunikacyjne oraz hole- szerokością dostosowane do swobodnego minięcia się osoby pełnosprawnej z osobą na wózku, dostępne na każdej kondygnacji budynku. Klatki schodowe – dostępne dla wszystkich użytkowników budynku. Dźwigi osobowe – dostępne dla wszystkich użytkowników, przystosowane dla osób z dysfunkcją ruchu, zatrzymujące się na każdej kondygnacji budynku. Jedna z kabin dźwigu osobowego wymiarowo dedykowana osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim. Kabiny dźwigów – wyposażone w lustra umieszczone na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych, umożliwiające osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę. Numery kondygnacji w kabinach dźwigów zawierają informację dotykową w alfabecie Braille’a. Elementy sterowe wewnątrz kabiny oraz zewnętrzny przycisk wezwań umieszczony na poziomie ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim Drzwi dźwigów zamykają się i otwierają automatycznie, posiadają czujnik zatrzymujący zamykanie jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą Dźwigi wyposażone w sygnalizację dźwiękową informującą o położeniu kabiny.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
W obiekcie znajduje się 5 toalet dla osób niepełnosprawnych wyposażonych w system przywoławczy. Na każdej kondygnacji obiektu przed wejściem do wind znajdują się plany budynku – z zaznaczeniem punktu „tu jesteś”.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Parking górny przed budynkiem ogólnodostępny- wydzielone 3 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone znakiem pionowym oraz poziomym „kopertą” w kolorze niebieskim Dogodny wjazd na parking od strony ulicy Orlej. Parking dolny obiektu z kontrolą dostępu w postaci szlabanu wjazdowego oraz wyjazdowego– wydzielone jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem poziomym „kopertą” w kolorze niebieskim. Wjazd na parking udostępnia pracownik ochrony na podstawie kart uprawniających do parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych Dogodny wjazd na parking dolny dostępny od strony ulicy Grota Roweckiego. Przed wjazdem na parking górny i dolny znajdują się tabliczki informujące wskazujące kierunek wjazdu do miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Sosnowiec, Żytnia 10

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wycieraczki znajdujące się przy wejściu do budynku umożliwiają wjazd kołem oraz posiadają wielkość oczek odpowiednią dla kółka wózka oraz laski osoby niewidomej.Dostępność korytarzy, schodów i wind
Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest hol główny budynku oraz korytarze i toalety znajdujące się na parterze.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań w budynku.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Sosnowiec, Żytnia 12

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Przed wejściem do budynku po prawej stronie są dwa schody oraz pochylnia, która posiada krawężniki zabezpieczające. Przy wejściu do budynku zastosowano wycieraczkę na jednym poziomie z posadzką .Wielkość oczek wycieraczki jest odpowiednia dla kółka wózka oraz laski osoby niewidomej. Wycieraczka nie jest na stałe przymocowana do podłoża.Dostępność korytarzy, schodów i wind
W budynku oznakowane są drogi ewakuacji zgodnie z przepisami. Budynek nie posada dźwigu osobowego. Szerokość korytarzy jest odpowiednia dla poruszających się osób na wózkach.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań w budynku.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajduje się 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Miejsce postojowe jest połączone z chodnikiem bez barier.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.